Corona- informasjon

Under kommer gjeldene regler og informasjon vedrørende Corona fra DFS.

 

1. Generelt

Arrangementer, kurs e.l. på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 200 personer per dag og med avstand på minst 1 meter mellom personer. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt på hvem som er tilstedes, og det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder minstekrav til avstand, og at smittevernregler for øvrig følges. 
Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

Kravet om avstand gjelder ikke for personer som lever i samme husstand, og mellom barn og ungdom  til og med 19 år under trening innen organisert aktivitet.

Norges Skytterstyre oppfordrer skytterlagene til å prioritere lagsmesterskap og samlags-mesterskap i alle disipliner, samt Skytingens Dag. 

Norges Skytterstyre har vedtatt koronavettregler for DFS.

2. Koronavettregler DFS

Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er tilstede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og konkurranser/ stevner. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

Plakat: Trygg skytebane 
DFS har laget en plakat «Trygg skytebane». Denne plakaten printes ut og henges opp på skytebanen. Oppdatert 17. juni

 

Generelt: 

 1. Skytterlagene skal følge rådene i smittervern for idrett, og generelt råd fra helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.
 2. Ingen arrangement skal ha mer enn 200 personer per dag (herunder er publikum, sjåfører osv. medregnet). Funksjonærer kommer i tillegg. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstede. Det skal skrives navnelister. Ansvarlig arrangør skal følge reglene for antall deltakere og avstand.
 3. Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer. 
 4. Det skal alltid være minst 1 meter avstand mellom personer. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand, og mellom barn og ungdom til og med 19 år under trening.  
 5. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndspritfør og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 6. Lagsvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 7. Skytterlaget kan låne ut jakker, reimer, hansker etc. til skytterne på permanent basis.
 8. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Det er ikke tillatt med buffet/selvbetjening. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs.
 9. Toalett skal vaskes og desinfiseres hyppig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

Personer som ikke kan delta:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.  

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:

 1. Ved arrangemente (stevner, kurs o.l.) skal det føres navnelister over alle som er tilstede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvalig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 2. Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
 3. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
 4. Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.
 6. Alle berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere skal desinfiseres hyppig (f.eks. monitor mellom hvert lag, dørhåndtak etc.)

Husk:

 • Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

 

3. Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere

Miljødirektoratet har besluttet at skyteprøven fra i fjor også vil gjelde i år. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. 

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Dette kan gjennomføres innenfor gjeldende koronavettregler.

Lenker:

4. Kompensasjonsordning

DFS mener at den første kompensasjonsordningen ikke treffer breddeaktiviteten som bl.a. skytterlagene står for. Vi har gitt innspill til Kulturdepartementet, og jobber også aktivt politisk for at den neste kompensasjonsordningen skal bli mer relevant for alle lag og organisasjoner. DFS har også bedt om kompensasjon for tap av inntekter knyttet til skyteprøven for storviltjegere.

Den neste kompensasjonsordningen er under behandling på Stortinget, og vedtas etter planen 19. juni sammen med revidert nasjonalburdsjett.

5. Landslotteriet

Lotteritilsynet har gitt tillatelse til å gjennomføre årets landslotteri. Norges Skytterstyre har vedtatt at det skal gjennomføres, og loddende sendes ut medio juni. 

6. Annet vedrørende koronakrisen

Informasjon om at Landsskytterstevnet, Frendecup og landsdelskretsstevner i 2020 avlyses finner du i denne lenka.

Skytingens Dag kan arrangeres, og lagene oppfordres til å gjennomføre den.

Skyttertinget er utsatt til helga 31.oktober - 1. november 2020. Tingdokumentene sendes ut i slutten av juni.

Ekstraordinært Skytterting med godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2019 ble avholdt som nettmøte 25. mai.